Home > 차량개조문의 > 가능차량
 
 
 
차      종 Porter 1Ton Porter 1.25Ton STRAEX
원동기형식 D4BA/D4BB D4BA/D4BB D4BB
 
차      종 GRACE NEW GRACE Galloper
원동기형식 D4BA/D4BB D4BB D4BA
 
차      종 Porter(Ⅱ) 1Ton Galloper Ⅱ STRAEX TUBO
원동기형식 D4BH D4BH D4BH
 
차      종 LIBERO FRONTER 1Ton SFRONTER 1.3Ton
원동기형식 D4BH JT JT
   
차      종 FRONTER 1.4Ton PREGIOR  
원동기형식 JT JT  
※ 개조제한차량 : 냉동, 냉장, 렉카, 사다리, 긴급 (엠블런스, 응급, 구급차), 베큠 (분뇨), 갤로퍼 차량 중 차종이 승용이며
                         5~6인승 개조 불가 (7인승이상 가능)
 
개인정보취급방침 | 이용약관